Pfarre Krems St. Paul

Seit der Gründung unserer Pfarre waren als Pfarrer bei uns tätig:

 

Prl. Mag. Franz Schrittwieser

Prl. Mag. Franz Schrittwieser


01.01.1974 - 31.08.1988

   
Pfr. Otto Allinger

Pfr. Otto Allinger


01.09.1988 - 31.08.1999

   
Pfr. Msgr. OStR Mag. HR Karl Schrittwieser

Pfr. Msgr. OStR Mag. HR Karl Schrittwieser


01.09.1999 - 31.08.2008

   
Pfr. Mag. Anton Hofmarcher

Pfr. Mag. Anton Hofmarcher

 

01.09.2008 - 31.08.2019

   
Pfarrer MMag. Dr. Christoph Weiss

Pfr. MMag. Dr. Christoph Weiss

 

01.09.2019 - 31.12.2020

   
P. Christoph Mayrhofer

Provisor P. Mag. Christoph Mayrhofer

 

01.01.2021 - 31.08.2021

   
Pfarrer Mag. Nikolaus Vidovic

Pfr. Mag. Nikolaus Vidovic

 

01.08.2021 -